Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документот за “ПРАВИЛНИК за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства “ објавен на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 19.05.2011 година (четврток) со почеток во 13:30 часот во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.