Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документите “П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К за изменување и дополнување на Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги “ објавен на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 22.06.2012 година (петок) со почеток во 09:30 часот во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.Почеток во: 09:30
Тема на состанок : Јавна расправа по Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените, тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги
Датум на одржување : 22/06/2012
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, КМЦ Зајчев Рид, Скопје.

Поврзани вести:

More posts: вид и содржина јавна расправа општи услови правилник состанок