Select Page

Радиоаматерски испит

Почитувани, Ве известуваме дека на ден 22.02.2017 година (среда) со почеток во 15 часот во Агенцијата за електронски комуникации со адреса на Кеј Димитар Влахов бр.21 ќе се одржи радиоаматерски...

Коментари и одговори на коментари по јавна расправа за Предлог План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија

Во врска со објавената Јавна расправа на ден 04.11.2016 година за Предлог за измена на „ПЛАН ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, во прилог ги објавуваме доставените коментари и ставот на АЕК во однос на нив. Коментари и одговори на...

Коментари по однос на Јавната расправа за Третата анализа на пазар за Физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен и поделен разврзан пристап) на фиксна локација и четврта анализа на пазар за услуги со широк опсег

Во врска со објавената Јавна расправа за Третата анализа на пазар за Физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен и поделен разврзан пристап) на фиксна локација и четврта анализа на пазар за услуги со широк опсег на ден 19.12.2016 година, во прилог ги објавуваме...

Коментари и одговори на коментари по јавна расправа за предложена измена на одобренија за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба

Во врска со објавената Јавна расправа на ден 07.12.2016 година за предложена измена на одобренија за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба, во прилог ги објавуваме доставените коментари и ставот на АЕК во однос на нив. Коментари и одговори на...

Коментари по отворената јавна расправа за Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за пристап и користење на спец мрежни средства и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба

По отворената јавна расправа за Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга,...

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на ден 26.12.2016 година (понеделник) со почеток во 15:00 часот во Агенцијата за електронски комуникации со адреса на Кеј Димитар Влахов бр.21, ќе се одржи радиоаматерски...