Select Page

Анализа на релевантните големопродажни пазари 9 и 10

Агенцијата за електронски комуникации согласно Годишната програма за работа за 2013 година отпочна со анализа на релевантните големопродажни пазари 9 и 10 дефинирани согласно Одлуката за утврдување на релевантните пазари што се подложни на претходна регулација број...

Анализа на релевантните големопродажни пазари 4, 5 и 6

Агенцијата за електронски комуникации согласно Годишната програма за работа за 2012/2013 година отпочна со анализа на релевантните големопродажни пазари 4, 5 и 6 дефинирани согласно Одлуката за утврдување на релевантните пазари што се подложни на претходна регулација...

АЕК започна со спроведување на втора анализа на големопродажните пазари за Физички пристап до мрежна инфраструктура и Пристап до услуги со широк опсег

Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации започна со спроведување на  втора анализа на големопродажните пазари: 1.  Пазар 7- Физички пристап до мрежна инфраструктура ( целосен или поделен разврзан пристап) на фиксна локација и 2.  Пазар 8 – Пристап до...