Select Page

Упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот процес