Select Page
22092021-elektronska-studija-golema-MK-final-1

ВЛИЈАНИЕТО НА ЗРАЧЕЊАТА ОД ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИТЕ УРЕДИ И ТЕХНОЛОГИИ ВРЗ ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО И ОКОЛИНАТА – Брошура

22092021-elektronska-studija-golema-EN-final-1

The impact of radiation from telecommunication devices and technologies on human health an the environment – brochure