Select Page


Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна мобилна служба за радиостаница на земја
Упатство – воздухопловна мобилна служба
Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна мобилна служба
Упатство – воздухопловна служба за радиостаница на земја
Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна радионавигациска служба
Упатство -воздухопловна радионавигациска служба
Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во мобилна служба за станица на пловен објект во внатрешна пловидба
Упатство – мобилна служба за станица на пловен објект во внатрешна пловидба

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна мобилна служба за радиостаница на земја – албански јазик
Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна мобилна служба – албански јазик
Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна радионавигациска служба – албански јазик
Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во мобилна служба за станица на пловен објект во внатрешна пловидба – албански јазик