Select Page

Заклучоци по однос јавната расправа за Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтните понуди за интерконекција и начинот на нивното објавување и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референттната понуди за разврзан пристап на локална јамка и начинот на нивното објавување.

icon 20110407_Заклучоци од состанокот по однос Јавната расправа за измена на правилниците RIO и RUO (224.67 kB)

icon 20110407_Коментари од ONE за изменување и дополнување на Правилникот за RIO (25.81 kB)

icon 20110407_Коментари од ONE за изменување и дополнување на Правилникот за RUO (69.51 kB)

icon 20110407_Коментари од Македонски Телеком АД за изменување и дополнување на Правилникот за RIO (38.4 kB)

icon 20110407_Коментари од Македонски Телеком АД за изменување и дополнување на Правилникот за RUO (31.14 kB)

icon  20110407_Коментари од Т-Мобиле за изменување и дополнување на Правилникот за RIO (12.35 kB)

icon 20110407_Коментари од ВИП за изменување и дополнување на Правилникот за RIO (111.99 kB)