Select Page

Закон за електронските комуникации – Редакциски пречистен текст март 2018

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 16/03/2018
Службен весник: 39/2014,188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018, 21/2018
Важечки пропис: 1