Select Page

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 12/02/2013
Службен весник: 23-13
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: дополна електронски комуникации закон закон за електронските комуникации ЗЕК измена