Select Page
уп1-бр.0802-968 решение за престанок на важност ТЕЛЕСЕТ 20/7/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобрението се отповикува поради престанок на важност на истото.

уп1-бр.0802-805 решение за отповикување Оне.Вип 6/7/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

На барање на корисникот на одобренијата се отповикуваат.

уп1-0802-780 решение за отповикување Оне.Вип 4/7/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобрението се отповикува по барањењ на корисникот на истото.

уп1-бр.0802-947 решение за отповикување Актуел Плус Охрид 29/6/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобрението се одзима поради неплатени обврски на корисникот на истите.

уп1-бр.0802-891 Решение за отповикување МТелеком 29/6/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобренијата се отповикуваат на барање на корисникот на истите.

уп1-бр.0802-684 Оне.Вип 4/5/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобренијата се отповикуваат по барање на корисникот
уп1-бр.0802-684 Оне.Вип

уп1-бр.0802-684 Оне.Вип 4/5/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобренијата се отповикуваат по барање на корисникот
уп1-бр.0802-684 Оне.Вип

уп1-бр.0802-710 Оне.Вип 3/5/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

На барање на корисникот на одобренијата се отповикуваат.
уп1-бр.0802-710 Оне.Вип

уп1-бр.0802-696 Канал 77 2/5/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Oдобрението се отповикува по барање на корисникот
уп1-бр.0802-696 Канал 77

уп1-бр.0802-653-Оне.Вип 20/4/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Отповикување на одобренија по барање на корисникот.


уп1-бр.0802-653-Оне.Вип
уп1-бр.0802-593 Сител 6/4/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Oтповикување на одобренијата по сила на закон поради истечен рок.
уп1-бр.0802-593 Сител

УП1-бр.0802-581 ОНЕ.ВИП 6/4/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Отповикување на одобренија по барање на корисникот.
УП1-бр.0802-581 ОНЕ.ВИП

уп1-бр.0802-468 Оне.Вип 29/3/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобренијата се отповикани по барање на корисникот.


уп1-бр.0802-468 Оне.Вип
уп1-бр.0802-504 Оне.Вип 29/3/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобрението е отповикано по сила на закон поради изминување на временскиот рок на истото.


уп1-бр.0802-504 Оне.Вип
уп1-бр.0802-392 Ловел Мало 5/3/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобрението се одзема поради истек на рокот на истото.
уп1-бр.0802-392 Ловел Мало

уп1-бр.0802-315 ОНЕ.ВИП 3/3/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

На барање на имателот на одобрението Оне.Вип се отповикува.


уп1-бр.0802-315 ОНЕ.ВИП
уп1-бр.0802-310 ОНЕ.ВИП 3/3/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобренијата се отповикуваат по барање на Оне.Вип.


уп1-бр.0802-310 ОНЕ.ВИП
уп1-бр.0802-218-ЕВН 2/3/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобренијата престануваат да важат по сила на закон поради истечен рок.


уп1-бр.0802-218-ЕВН
Уп1-бр.0802-277 Раван Делчево 17/2/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобрението е отповикано по сила на закон бидејќи имателот на одобрението престанал да постои.
Уп1-бр.0802-277 Раван Делчево

уп1-бр.0802-273 Јехона 17/2/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Отповикано поради добивање на нова дозвола за Куманово.
уп1-бр.0802-273 Јехона

уп1-бр.0802-240 Престиж 10/2/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одземање на решение за користење на Престиж Такси по негово барање.


уп1-бр.0802-240 Престиж
уп1-бр 0802-252 Телма 7/2/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобрението е отповикано по сила на закон бидејќи временскиот рок на одобрението е изминат.


уп1-бр 0802-252 Телма
уп1-бр.0802-186 МРД 24/1/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Престанува да важи поради истек на рок на важност
уп1-бр.0802-186 МРД