Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18, 98/19, 153/19 и 92/21), отвора јавна расправа по Предлог за измена на

“ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ”

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 12.07.2021 год. на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов бр.21

1000 Скопје

или по електронски пат на следниве адреси:

Igor.Bojadjiev@aec.mk

jane.jakimovski@aec.mk

Одговор на коментариДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 04/06/2021
Крај на јавна расправа: 12/07/2021
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје