Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по:

Предлог Правилник за изменување и дополнување на правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникакициски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ги објавува Агенцијата за електронски комуникации.

Се повикуваат сите заинтересирани страни да ги достават своите коментари по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 29.09.2020 до 29.10.2020 година,  на следните e-mail адреси:Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 29/09/2020
Крај на јавна расправа: 29/10/2020
Адреса за достава на коментари и мислења: ул. Kej Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје