Select Page

Регулација на цени

Агенцијата на операторите со значителна пазарна моќ на релевантните пазари им наметна обврска висината на цените на услугите да бидат базирани на реални трошоци. Операторите што подлежат на обврската имаат обврска да покажат дека цените се изведени од трошоците и дека...

Преглед на анализи

Агенцијата согласно годишната програма за работа спроведува анализа на релевантните пазари. Во продолжение е даден преглед на спроведените анализи на пазарите, документите за анализа на релевантните пазари, мислењата на заинтересираните страни, одлуките за...

Релевантни пазари

Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 17.09.2010 година донесе Одлука за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулација. Одлуката е донесена во согласност со одредбите од членот 41 и 42 од Законот за електронски...

Упатство за подготовка на модел на трошоци базиран на LRIC

Ова упатство го предлага Агенцијата за електронски комуникации за постапување од страна на А.Д. Македонски Телекомуникации. Упатството произлегува од општите упатства што се применуваат за оператори кои се определени како оператори со значителна пазарна моќ на...

Упатство за подготовка на модел на трошоци базиран на LRIC

  Ова упатство го предлага Агенцијата за електронски комуникации за постапување од страна на А.Д. Македонски Телекомуникации. Упатството произлегува од општите упатства што се применуваат за оператори кои се определени како оператори со значителна пазарна моќ на...