Select Page

Пазар 14

Услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи Финален документ за Анализа на пазар услуги за завршување на СМС во јавни мобилни ком.мрежи Финален документ за Анализа на пазар услуги за завршување на СМС во јавни мобилни ком.мрежи од 10.05.2018...

Пазар 4

Услуга за започнување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација Решение-SMP – Пазар 8 Финален документ за Анализа на пазарите 8, 9 и 10 дополнет во согласнот со ЗЕК Одлука за отповикување на обврски за започнување на повик за Македонски Телеком АД...

Пазар 5

Услуга за завршување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација Решение-SMP – Пазар 9 Финален документ за Анализа на пазарите 8, 9 и 10 дополнет во согласнот со ЗЕК Коментари од Македонски телеком АД Одлука за обврски за завршување на повик за...

Пазар 6

Услуга за транзитирање во јавна фиксна телефонска мрежа Решение-SMP – Пазар 10 Финален документ за Анализа на пазарите 8, 9 и 10 дополнет во согласнот со ЗЕК Одлука за отповикување на обврски за транзитирање на повик за Македонски Телеком АД Финален документ за...

BU LRIC Битстрим услуги

Финален документ за резултатите од моделирање на Bottom-Up LRIC за битстрим услуги во Република МакедонијаЈавна расправа по Нацрт извештај за резултатите од моделирањето на Bottom-Up LRIC за Битстрим услуги во РМПочетен извештај за развој на Bottom-Up LRIC модел за...

Пазар 11

Пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги за започнување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи Финален документ за Анализа на пазар 15 Решение за SMP за Пазар 15 – T-mobile 20160422 Финален документ за анализа на пазар за пристап и...