Select Page

Воздухоплов-пловен објект

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна мобилна службаУпатство – воздухопловна мобилна службаБарање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна мобилна служба за радиостаница на земјаУпатство...

Радиоаматерска служба

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во радиоаматерски службиПријава за полагање на испит за радиоаматерски...

Фиксна служба

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во фиксна службаАнекс 1. Упатство за пополнување на образецот на барањето за издавање на одобрение за користење на рф во фиксна...

Копнена мобилна служба

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна службаАнекс 2. Упатство за пополнување на образецот на барањето за Копнена мобилна...

Радиодифузна служба

Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во радиодифузна служба – АНАЛОГНА Анекс 3 – АНАЛОГНА – Упатство за барањето за радиодифузна служба Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во радиодифузна служба...