Select Page

Телекомуникациска инфраструктура

Управување со електронскиот регистар на изградени јавни електронски комуникациски мрежи преку собирање на податоци за изградените јавни електронски комуникациски мрежи од oператорите на јавни електронски комуникациски мрежи, надлежното министерство и единиците на...

Инспекциски надзор

Одделението за инспекциски надзор врши спроведување на Законот за електронски комуникации и подзаконските акти преку инспектори за електронски комуникации од Контролно мерните центри Скопје, Битола и Штип. Инспекцискиот надзор се врши со цел: преземање на мерки за...

Грижа за корисници

Одделението за грижа на корисници го организира информирањето на корисниците на јавни електронски комуникациски услуги со цел истите да се запознаат со своите права како и со правата и обврските на операторите и давателите на јавни електронски комуникациски услуги....

Грижа за корисници

Одделението за грижа на корисници го организира информирањето на корисниците на јавни електронски комуникациски услуги со цел истите да се запознаат со своите права како и со правата и обврските на операторите и давателите на јавни електронски комуникациски услуги....