Select Page

Агенцијата за електронски комуникации го објавува на јавна расправа Нацрт доккументот за трета анализа на пазар за физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен и поделен разврзан пристап) на фиксна локација и четврта анализа на пазарот за услуги со широк опсег. Јавната расправа ќе започне на 19.12.2016 и ќе трае 30 денови. Сите заинтересирани страни се добредојдени да достават свои коментари.

Лице за контакт: Марјан Пејовски
емаил: marjan.pejovski@aec.mk
Нацрт документ
Коментари на Македонски Телеком АД – Скопје кон Нацрт трета анализа на пазар за физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен и поделен разврзан пристап) на фиксна локација и четврта анализа на пазарот за услуги со широк опсег
Коментари на оне.Вип ДОО Скопје кон Нацрт трета анализа на пазар за физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен и поделен разврзан пристап) на фиксна локација и четврта анализа на пазарот за услуги со широк опсегДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 19/12/2016
Крај на јавна расправа: 19/01/2017
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: marjan.pejovski@aec.mk