Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Нацрт Документ за Прва анализа на пазар 13- пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена заклучно со 28.03.2014.Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 25/02/2014
Крај на јавна расправа: 28/03/2014
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации
Kej Димитар Влахов бр. 21, 1 000 Скопје

или на следниве емаил адреси: mirjana.bolinovska@aec.mk или biljana.tosevska@aec.mk

Поврзани вести:

More posts: пазар 13 прва анализа