Select Page

Агенцијата за електронски комуникации го објавува на јавна расправа ПРАВИЛНИК за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги. Јавната расправа ќе започне на 27.01.2017 година и ќе трае до 26.02.2017 година. Сите заинтересирани страни се добредојдени да достават свои коментари. Лице за контакт: Јонче Грозданоски jonce.grozdanoski@aec.mk
20170127_Pravilnik_za_parametrite_za_kvalitet_na_javnite_elekotronski_komunikaciski_uslugi.pdfДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 27/01/2017
Крај на јавна расправа: 26/02/2017
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: jonce.grozdanoski@aec.mk