Select Page

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува на јавна расправа Правилник за изменување и дополнување на правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга. Јавната расправа ќе започне на 20.12.2016 и ќе трае 30 денови. Сите заинтересирани страни се добредојдени да достават свои коментари.

Лице за контакт: Синиша Апостолоски, Игор Кралевски
емаил: sinisa.apostoloski@aec.mk; igor.kralevski@aec.mk

06.02.2017 – По отворената јавна расправа за Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, пристигнаа коментари на операторите Македонски Телеком АД Скопје и оне.Вип ДОО Скопје.


20161220_Pravilnik_za_izmena_i_dopolna_na_Pravilnik_za_spec_mrezni_sredstva.docx
20161220_Pravilnik_za_izmena_i_dopolna_na_Pravilnik_za_bitstrim.docx
1405-50-2_Komentari_BitstrimMT_1.pdf
1405-50-3_Komentari_BitstrimOneVIP_1.pdf
1405-163-2_Komentari_SpecMrezSredMT_1.pdf
1405-163-3_Komentari_SpecMrezSredOneVIP_1.pdf

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 20/12/2016
Крај на јавна расправа: 20/01/2017
Адреса за достава на коментари и мислења:

Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: sinisa.apostoloski@aec.mk

igor.kralevski@aec.mk