Select Page

Пазар за големопродажен локален пристап обезбеден на фиксна локација

Дополнето на 03.05.2017


Финален документ за анализа на пазари 7 и 8
Финален документ за Анализа на пазари 11 и 12
Решение-SMP – Пазар 11
20170411 Финален документ за анализа на пазари за локален и централен пристап до инфраструктура
20170411 Коментари на оне.Вип кон Нацрт документ за анализа на пазари за локален и централен пристап до инфраструктура со финални одговори
20170411 Коментари на Македонски Телеком кон Нацрт документ за анализа на пазари за локален и централен пристап до инфраструктура со финални одговори
20170502 Одлука за Македонски Телеком за пазар за локален пристап
20170502 Одлука за ОНЕ.ВИП за пазар за локален пристап

Финален документ за Четвртата анализа за локален пристап и Петтата анализа за централен пристап на фиксна локација 12.07.2022 година