Select Page

Упатство за водење на регистар на доделени радиофреквенции

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 01/07/2005
Важечки пропис: 1