Select Page

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 31/01/2007
Службен весник: 14-07
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: дополна електронски електронски комуникации закон ЗЕК измена комуникации