Select Page

Правилник за изменување и дополнување на Правилник за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува АЕКДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 04/02/2022
Службен весник: 30 од 10.02.2022
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: tigkin грижа за корисници заштита општи услови