Select Page

Соопштение за почнување на процес на развој и имплементација на трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) и пресметка на WACC

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации Ве информира дека отпочнува со процесот на развој и имплементација на трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со...

Почетен извештај за Проект МАДРИД

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ на Почетниот Извештај од проектот МАДРИД Почетен извештај за проектот МАДРИД Поврзани тагови: проект...

Проект МАДРИД

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации започна со реализација на проектот за дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги во Република Македонија и поттикнување на инвестиции на нова...

Пазари 9 и 10

Терминални (terminating) и преносни (trunk) сегменти на изнајмени линии Финален документ за анализа на пазар за терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии со вклучени коментари од заинтересираните страни 20141230 Решение за наметнување на регулаторни...

Пазар 13

Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници 20140403_Finalen_dokument_za_Prva_analiza_na_Pazar_13_-_prenos_na_radiodifuzni_sodrzhini_do_krajnite_korisnici_2.doc 20140717 Решение за ОНЕ за наметнување на обврски на оператор со значителна пазарна...