Select Page

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите

Агенцијата за електронски комуникации донесе ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПРИСТАПОТ И КОРИСТЕЊЕТО НА ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ КОИ ГИ ОБЈАВУВААТ ОПЕРАТОРИТЕ И...

Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните комуникациски услуги

Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните комуникациски услуги Одговори на...

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции Одговори на коментари по јавна расправа за Предлог Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на...

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства

ОНЕВИП Коментари за измените на правилникот Правилник за изменување и дополнување на правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства МКТ Коментари за измените на...