Select Page


Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции
Одговори на коментари по јавна расправа за Предлог Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенцииДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 28/04/2017
Службен весник: 55/2017
Важечки пропис: 1