Select Page

Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации започнува јавна расправа по Нацрт Документот за анализа на малопродажен пазар за минимален пакет на изнајмени линии. Јавната расправа ќе трае заклучно со 06.11.2015 год до крај на работно време.

Се повикуваат сите заинтересирани страни да достават коментари по овој Нацрт Документ.

Контакт лице: Билјана Тошевска email: biljana.tosevska@aec.mk
Нацрт Документот за анализа на малопродажен пазар за минимален пакет на изнајмени линииДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 06/10/2015
Крај на јавна расправа: 06/11/2015
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или  biljana.tosevska@aec.mk