Select Page

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по предлог анализа на пазар за:

  • Услуга за започнување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација
  • Услуга за завршување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација
  • Услуга за транзитирање на повик во јавна фиксна телефонска мрежа

Јавната расправа започнува на ден 21.05.2013 со времетраење од 30 денови. 


Нацрт документ за започнување на повик
Нацрт документ за завршување на повик
Нацрт документ за транзитирање

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 21/05/2013
Крај на јавна расправа: 01/07/2013
Адреса за достава на коментари и мислења: Предлог коментарите може да ги доставите во хартиена форма во Архивата на АЕК и електронски на следнава е-маил адреса: Kristina.bozinovska@aec.mk

Поврзани вести:

More posts: анализа на пазар завршување на повик започнување на повик јавна расправа транзитирање на повик услуга