Select Page

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за контрола и мерење на параметри за квалитет на услуга за Интернет пристап преку јавни фиксни комуникациски мрежиДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 24/04/2020
Службен весник: 35
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: телекомуникации