Select Page

Правилник за изменување на Правилникот за преносливост на броеви

Правилник за изменување на Правилникот за преносливост на броеви (Албански јазик)Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 17/03/2023
Службен весник: бр. 70 од 30.03.2023
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: телекомуникации телекомуникации нумерација телекомуникации преносливост на броеви