Select Page

Решение за исправка на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за единствениот европски број за итни повици “112”Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 31/01/2022
Службен весник: 37 од 18.02.2022
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: телекомуникации телекомуникации нумерација телекомуникации преносливост на броеви