Select Page

Пазар 11

Пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги за започнување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи Финален документ за Анализа на пазар 15 Решение за SMP за Пазар 15 – T-mobile 20160422 Финален документ за анализа на пазар за пристап и...

Пазар 7

Пазар за големопродажен локален пристап обезбеден на фиксна локација Дополнето на 03.05.2017 Финален документ за анализа на пазари 7 и 8 Финален документ за Анализа на пазари 11 и 12 Решение-SMP – Пазар 11 20170411 Финален документ за анализа на пазари за...

Пазар 12

Услуги за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи Финален документ за анализа на пазар 16 Финален документ за трета анализа на пазар 12 – завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи Решение Т-Мобиле, Оне Решение ВИП 20180115 Финален...

Пазар 8

Пазар за големопродажен централен пристап обезбеден на фиксна локација за производи за широка потрошувачка Дополнето на 03.05.2017 година Финален документ за анализа на пазари 7 и 8 Финален документ за Анализа на пазари 11 и 12 Решение-SMP – Пазар 12...

Пазар 10

Преносни (trunk) сегменти на изнајмени линии Финален документ за анализа на пазарите 7, 13 и 14 Финален документ за анализа на пазарите 3, 10 и 11 Решение за МТ за оператор со значителна пазарна моќ – пазар...

Пазар 9

Терминални (terminating) сегменти на изнајмени линии Финален документ за анализа на пазарите 7, 13 и 14 Финален документ за анализа на пазарите 3, 10 и 11 Решение за МТ за оператор со значителна пазарна моќ – пазар 13 и...