Select Page

Меморандум за соработка со Агенцијата за цивилно воздухопловство

На ден 20 Октомври 2011 Агенцијата за електронски комуникации потпиша меморандум за соработка со Агенцијата за цивилно  воздухопловство со кој ја утврдија деловно – техничката соработка во врска со прашањата поврзани со делокругот на нивните надлежности и...

Покана за состанок за отпочнување на процесот на развој и имплементација на методологија за регулирање на малопродажни цени

Со ова соопштение Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) отпочнува со процесот на развој и имплементација на методологија за регулирање на малопродажни цени за оператор со значителна пазарна моќ на релевантни пазари за продажба на производи и...

Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во вториот квартал од 2011 година

Агенцијата за електронски комуниации го објави Извештајот за развојот на пазарот на електронски комуникации во вториот квартал од 2011 година *Променет е Граф 9 поради печатна грешка  20111019_Извештај за развој на пазарот за Q2 2011 (1.38 MB...

Jавен повик за доставување на барања за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во опсегот 790-862 mhz

 20111014_Javen povik (76.44 kB 2011-10-14) Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 61 став 1 од Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, и 83/2010) и точка 2.18 од Планот за доделување и...

Јавен повик за доставување на барања за издавање на одобрение за користење на радиофреквенциски блок 1720-1730 mhz / 1815-1825 mhz

Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 61 став 1 од Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, и 83/2010) и точка 2.18 од Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република...