Select Page

20141210_Plan_za_numeracija_SlVesnik_185-2014_.pdf

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 10/12/2014
Службен весник: 185/2014
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: телекомуникации телекомуникации нумерација