Select Page

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства
Коментари и одговори поврзани со Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 17/08/2016
Службен весник: 170/2016
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: телекомуникации