Select Page

Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2017 година

Агенцијата за електронски комуникации објавува “Корегиран извештај за развој на пазрот за електронски комуникации во првиот квартал од 2017 год.” по доставени корегирани податоци од страна на еден од активните оператори кои ги нудат своите услуги на територија на Р....