Select Page

Меморандум за разбирање во областа на електронските комуникации со Регулаторната Агенција за комуникации на Босна и Херцеговина

Во рамките на петтата меѓународна конференција која се одржува во Охрид, на 25.05.2017 година Агенцијата за електронски комуникации потпиша Меморандум за разбирање во областа на електронските комуникации со Регулаторната Агенција за комуникации на Босна и Херцеговина....

Анализа на применливоста на националната и европската правна рамка во однос на давателите на OTT услуги

Технолошкиот развој доведе до појава на нови сервиси кои се нудат преку интернет и нови бизнис модели. Појавата на интернет базирани сервиси кои што се наречени ОТТ (over-the-top) сервиси се значајни во развојот на информациските и комуникациските технологии, и се од...

Финален документ за анализа на пазари за локален и централен пристап до инфраструктура, коментари и финални одговори на коментари

20170411 Финален документ за анализа на пазари за локален и централен пристап до инфраструктура 20170411 Коментари на Македонски Телеком кон Нацрт документ за анализа на пазари за локален и централен пристап до инфраструктура со финални одговори 20170411 Коментари на...

Состанок по Јавна расправа за Нацрт документот за трета анализа на пазар за физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен и поделен разврзан пристап) на фиксна локација и четврта анализа на пазарот за услуги со широк опсег

  ПОЧИТУВАНИ, АЕК СВИКУВА СОСТАНОК ПО ЈАВНИТЕ РАСПРАВИ И ТОА ЗА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: НАЦРТ ДОКУМЕНТОТ ЗА ТРЕТА АНАЛИЗА НА ПАЗАР ЗА ФИЗИЧКИ ПРИСТАП ДО МРЕЖНА ИНФРАСТРУКТУРА (ЦЕЛОСЕН И ПОДЕЛЕН РАЗВРЗАН ПРИСТАП) НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА И ЧЕТВРТА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ ЗА УСЛУГИ СО...

Продолжен рок за достава на коментари во Јавна расправа по Правилник за мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги

Поради иницирани барања за продолжување на рокот за поднесување на коментари по Правилникот за мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, во насока на негово подобрување рокот за поднесување на коментари се продолжува до 03.03.2017...