Select Page

Прилог 2 – Содржина на известувањето за нарушување на безбедноста на личните податоци што операторот го доставува до АЕК и ДЗЛП (се испраќа до Incident@aec.mk и incident@privacy.mk)


Поврзани вести:

More posts: безбедност и интегритет