Select Page

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за безбедност и интегритет на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги преземат при нарушување на безбедноста на личните податоциДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 29/03/2019
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: безбедност и интегритет