Select Page

Прилог 1 – Образец за известување на безбедносни инциденти (се праќа до Incident@aec.mk)


Поврзани вести:

More posts: безбедност и интегритет