Select Page

Прилог 3 – Содржина на известувањето за нарушување на безбедноста на личните податоци што операторот го доставува до претплатникот или физичкото лице


Поврзани вести:

More posts: безбедност и интегритет