Select Page
Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за четвртиот квартал од 2023 година 13/6/2024 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за четвртиот квартал од 2023 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2023 година 6/6/2024 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2023 година
Извештај од испитување на јавното мислење од аспект на заштита на корисниците на електронски комуникациски услуги 22/5/2024 Објавено во: Испитување на јавно мислење Извештај од испитување на јавното мислење од аспект на заштита на корисниците на електронски комуникациски услуги
Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за третиот квартал од 2023 година 28/3/2024 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за третиот квартал од 2023 година
Годишен извештај за работа на Агенцијата за 2023 година 12/3/2024 Објавено во: Годишни извештаи за работа на АЕК, Извештаи Годишен извештај за работа на Агенцијата за 2023 година Одлука за усвојување на ревидираната годишна сметка на Компензацискиот фонд за универзална услуга Одлука за усвојување на ревидираната годишна сметка на АЕК Одлука за усвојување на годишниот извештај за работа на АЕК
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во вториот квартал од 2023 година 28/2/2024 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во вториот квартал од 2023 година
Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за вториот квартал од 2023 година 29/11/2023 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за вториот квартал од 2023 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2023 година 27/11/2023 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2023 година
Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2022 година 20/10/2023 Објавено во: Годишни извештаи за анализа на пазар Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2022 година
Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за првиот квартал од 2023 година 25/8/2023 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за првиот квартал од 2023 година
Извештај за испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија – резиденцијални корисници 16/8/2023 Објавено во: Испитување на јавно мислење, Соопштенија Извештај за испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија – резиденцијални корисници
Извештај за испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија – деловни корисници 16/8/2023 Објавено во: Испитување на јавно мислење, Соопштенија Извештај за испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија – деловни корисници
Испитување на јавното мислење од аспект за заштита на корисниците на електронски комуникациски услуги 11/8/2023 Објавено во: Испитување на јавно мислење, Соопштенија Испитување на јавното мислење од аспект за заштита на корисниците на електронски комуникациски услуги
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2022 година 8/8/2023 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2022 година
Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за четвртиот квартал од 2022 година 6/6/2023 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за четвртиот квартал од 2022 година
Годишен извештај за работа на Агенцијата за 2022 година 5/6/2023 Објавено во: Годишни извештаи за работа на АЕК Годишен извештај за работа на Агенцијата за 2022 година
Корегиран извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2022 година 4/4/2023 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Корекцијата е направена во пазарниот удел од Графиконот бр.27 Корегиран извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2022 година
Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија во третиот квартал од 2022 година 3/2/2023 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија во третиот квартал од 2022 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во вториот квартал од 2022 година 28/12/2022 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во вториот квартал од 2022 година
Корегиран извештај со информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за вториот квартал од 2022 година 27/12/2022 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Корегиран извештај со информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за вториот квартал од 2022
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2022 година 29/9/2022 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2022 година Поврзани тагови: анализа за пазар, Квартален извештај
Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2021 година 5/9/2022 Објавено во: Годишни извештаи за анализа на пазар Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2021 година
Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за првиот квартал од 2022 година 4/7/2022 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за првиот квартал од 2022 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2021 година 30/5/2022 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2021 година
Извештај за испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија – деловни корисници 9/5/2022 Објавено во: Испитување на јавно мислење Извештај за испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија –  деловни корисници Поврзани тагови: анализа на пазар
Извештај за испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија – резиденцијални корисници 9/5/2022 Објавено во: Испитување на јавно мислење Извештај за испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија – резиденцијални корисници Поврзани тагови: анализа на пазар
Извештај од испитување на јавното мислење од аспект на заштита на корисниците на електронски комуникациски услуги 9/5/2022 Објавено во: Испитување на јавно мислење Извештај од испитување на јавното мислење од аспект на заштита на корисниците на електронски комуникациски услуги Поврзани тагови: tigkin, заштита
Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за четвртиот квартал од 2021 година 12/4/2022 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за четвртиот квартал од 2021 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2021 година 21/2/2022 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2021 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во вториот квартал од 2021 година 15/11/2021 Објавено во: Uncategorised, Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во вториот квартал од 2021 година
Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за вториот квартал од 2021 година 23/9/2021 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за вториот квартал од 2021 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2021 година 23/8/2021 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2021 година
Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2020 година 19/7/2021 Објавено во: Годишни извештаи за анализа на пазар Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2020 година
Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за првиот квартал од 2021 година 1/7/2021 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за првиот квартал од 2021 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2020 година 28/5/2021 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2020 година
Корегиран извештај за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за четвртиот квартал од 2020 година 29/4/2021 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештајот е повторно објавен со направени измени во сегментот за мобилна телефонија по доставена корекција од страна на еден од мобилните оператори. Корегиран извештај за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за четвртиот квартал од 2020 година.
Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за четвртиот квартал од 2020 година 19/4/2021 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за четвртиот квартал од 2020 година
Годишен извештај за работа на Агенцијата за 2020 година 24/3/2021 Објавено во: Годишни извештаи за работа на АЕК Годишен извештај за работа на Агенцијата за 2020 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2020 година 4/3/2021 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2020 година
Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за третиот квартал од 2020 година 21/1/2021 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за третиот квартал од 2020 година
Корегиран квартален извештај за развој на пазарот за електронски комуникации за вториот квартал од 2020 година 26/11/2020 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Корегиран квартален извештај за развој на пазарот за електронски комуникации за вториот квартал од 2020
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2020 година 29/10/2020 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2020 година
Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за вториот квартал од 2020 година 16/10/2020 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за вториот квартал од 2020 година
Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за првиот квартал од 2020 година 1/9/2020 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за првиот квартал од 2020 година
Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2019 година 27/8/2020 Објавено во: Годишни извештаи за анализа на пазар Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2019 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2019 година 8/7/2020 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2019 година
Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за четвртиот квартал од 2019 година 23/4/2020 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за четвртиот квартал од 2019 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2019 година 18/3/2020 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2019 година
Годишен извештај за работа на Агенцијата за 2019 година 12/3/2020 Објавено во: Годишни извештаи за работа на АЕК Годишен извештај за работа на Агенцијата за 2019 година
Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за третиот квартал од 2019 година 5/2/2020 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за третиот квартал од 2019 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во вториот квартал од 2019 година 26/12/2019 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во вториот квартал од 2019 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2019 година 25/10/2019 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2019 година
Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за вториот квартал од 2019 година 4/10/2019 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за вториот квартал од 2019 година
Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2018 година 2/10/2019 Објавено во: Годишни извештаи за анализа на пазар Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2018 година
Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за првиот квартал од 2019 година 1/7/2019 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за првиот квартал од 2019 година
Извештај од испитување на јавното мислење од аспект на заштита на корисниците на електронски комуникациски услуги, резиденцијални корисници – мај 2019 27/6/2019 Објавено во: Испитување на јавно мислење Извештај од испитување на јавното мислење од аспект на заштита на корисниците на електронски комуникациски услуги, резиденцијални корисници
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2018 година 12/6/2019 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2018 година
Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за четвртиот квартал од 2018 година 24/4/2019 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за четвртиот квартал од 2018 година
Годишен извештај за работа на Агенцијата за 2018 година 11/4/2019 Објавено во: Годишни извештаи за работа на АЕК Годишен извештај за работа на Агенцијата за 2018 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2018 година 25/3/2019 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2018 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во вториот квартал од 2018 година 17/12/2018 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во вториот квартал од 2018 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2018 година 10/10/2018 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2018 година
Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2017 година 31/7/2018 Објавено во: Годишни извештаи за анализа на пазар Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2017 година
Извештај од испитување на јавното мислење од аспект на заштита на корисниците на електронски комуникациски услуги, резиденцијални корисници 18/7/2018 Објавено во: Испитување на јавно мислење Извештај од испитување на јавното мислење од аспект на заштита на корисниците на електронски комуникациски услуги, резиденцијални корисници
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2017 година 2/7/2018 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2017 година
Годишен извештај за работа на Агенцијата за 2017 година 16/4/2018 Објавено во: Годишни извештаи за работа на АЕК Годишен извештај за работа на Агенцијата за 2017 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2017 година 20/3/2018 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2017 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во вториот квартал од 2017 година 28/11/2017 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во вториот квартал од 2017 година
Извештај – резиденцијални корисници – Испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија 30/10/2017 Објавено во: Испитување на јавно мислење Извештај – резиденцијални корисници – Испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија
Извештај – Испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија, деловни корисници 30/10/2017 Објавено во: Испитување на јавно мислење Извештај – Испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија, деловни корисници
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2017 година 9/10/2017 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Агенцијата за електронски комуникации објавува “Корегиран извештај за развој на пазрот за електронски комуникации во првиот квартал од 2017 год.” по доставени корегирани податоци од страна на еден од активните оператори кои ги нудат своите услуги на територија на Р. Македонија. Корекцијата на извештајот е направена во точка бр.8 Пакети на услуги. Извештај за развој […]
Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2016 година 25/7/2017 Објавено во: Годишни извештаи за анализа на пазар Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2016 година
Испитување на јавното мислење од аспект на заштита на корисниците на електронски комуникациски услуги – резиденцијални корисници 21/7/2017 Објавено во: Испитување на јавно мислење Испитување на јавното мислење од аспект на заштита на корисниците на електронски комуникациски услуги – резиденцијални корисници
Извештај од Испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронските комуникации во Македонија – деловни корисници 30/6/2017 Објавено во: Испитување на јавно мислење Извештај од Испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронските комуникации во Македонија – деловни корисници
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2016 година 8/6/2017 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2016 година
Годишен извештај за работа на Агенцијата за 2016 година 3/4/2017 Објавено во: Годишни извештаи за работа на АЕК Годишен извештај за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2016 година 14/3/2017 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2016 година
Извештај од мерењата на слабеење, хроматска дисперзија и поларизациска дисперзија за делницата Ќафасан-Охрид 15/11/2016 Објавено во: Извештаи за извршени мерења за ТК инфраструктура Извештај од мерењата на слабеење, хроматска дисперзија и поларизациска дисперзија за делницата Ќафасан-Охрид
Извештај од мерењата на слабеење, хроматска дисперзија и поларизациска дисперзија за делницата Гостивар-Скопје 15/11/2016 Објавено во: Извештаи за извршени мерења за ТК инфраструктура Извештај од мерењата на слабеење, хроматска дисперзија и поларизациска дисперзија за делницата Гостивар-Скопје
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2016 година 15/9/2016 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2016 година“ Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2016 година
Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2015 година 15/9/2016 Објавено во: Годишни извештаи за анализа на пазар Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот “Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2015 година” Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2015 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2015 година 10/6/2016 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2015 година“. Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2015 година
Годишен извештај за работа на АЕК во 2015 година 21/3/2016 Објавено во: Годишни извештаи за работа на АЕК Годишен извештај за работа на АЕК во 2015 година Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2015 година 14/3/2016 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2015 година“. Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2015 година (корегиран извештај во делот на мобилна телефонија)
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во вториот квартал од 2015 година 29/12/2015 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во вториот квартал од 2015 година
Извештај за развој на пазарот за Q1 2015 година 17/9/2015 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Извештај за развој на пазарот за Q1 2015 година“. Извештај за развој на пазарот за Q1 2015 година
Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2014 г 17/9/2015 Објавено во: Годишни извештаи за анализа на пазар Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2014 година“ Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 2014 г
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2014 година 1/7/2015 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува кварталниот извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации за четвртиот квартал од 2014 година, поради направена техничка исправка во делот на вкупно реализиран сообраќај и удел во приходи (малопродажно ниво) во мобилна телефонија. 20150601_Izveshtaj_za_razvoj_na_pazarot_za_Q4_2014_godina.pdf
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2014 година 19/3/2015 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува кварталниот извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации за трет квартал од 2014 година, поради направена техничка исправка во делот на претплатници во мобилна телефонија. Со почит,АЕК Извештај за развој на пазарот за Q3 2014 година
Годишен извештај за работа на АЕК во 2014 година 17/3/2015 Објавено во: Годишни извештаи за работа на АЕК Годишен извештај за работа на АЕК во 2014 година Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа на АЕК за 2014 година Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори за Фонд за универзална услуга Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори за АЕК Став на АЕК во однос на резултатите од извршената ревизија
Извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации во РМ за втор квартал 2014 година 6/11/2014 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации го објавува Извештајот за развојот на пазарот на електронските комуникации во РМ за вториот квартал од 2014 година. Со почит, АЕК 20141106_Izveshtaj_za_razvoj_na_pazarot_Q2_2014.pdf
Годишен извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации во РМ за 2013 година 29/8/2014 Објавено во: Годишни извештаи за анализа на пазар Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува годишниот извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија за 2013 год. со корекции од технички карактер. Во извештајот се дадени и споредбени бројки и индикатори со претходната година. Годишен извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации во РМ за 2013 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2014 година 29/8/2014 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува првиот квартален извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија за 2014 година со корекции од технички карактер.Со почит,АЕК Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2014 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2013 година 21/5/2014 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2013 година Report on the development of the electronic communications market in the fourth quarter of 2013
Испитување на јавното мислење на резиденцијалните корисници во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија 13/5/2014 Објавено во: Испитување на јавно мислење Агенцијата за електронски комуникации го објави Извештајот од Испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ-резиденцијални корисници,  март- 2014 година Испитување на јавното мислење на резиденцијалните корисници во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија
Cullen international Report 4 – february 2014 9/5/2014 Објавено во: Извештаи од Cullen international Enlargement countries monitoring report 4 – Annex – February 2014 Enlargement countries monitoring report 4 – February 2014
Годишен извештај за работа на АЕК во 2013 година 26/3/2014 Објавено во: Годишни извештаи за работа на АЕК Годишен извештај за работа на АЕК во 2013 година
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2013 година 21/2/2014 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Агенцијата за електронски комуникации го објави документот „Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2013 година“. 20140221_Izveshtaj_za_razvoj_na_pazarot_za_Q3_2013_godina.pdf Поврзани тагови: анализа на пазар, Квартален извештај
Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ за деловни корисници-Октомври 2013 16/12/2013 Објавено во: Испитување на јавно мислење Почитувани, Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации објавува Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ -деловни корисници спроведен во Октомври 2013 година. 20131216_Izveshtaj_od_ispituvanjeto_na_javnoto_mislienje_vo_Makedonija-Delovni_korisnici_2013.pdf
Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во вториот квартал од 2013 година 4/10/2013 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Агенцијата за електронски комуникации го објави документот за Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во вториот квартал од 2013 година. Извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во вториот квартал од 2013 во PDF формат Извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во вториот квартал од 2013 во DOCX формат
Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во првиот квартал од 2013 година 22/7/2013 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во првиот квартал од 2013 година Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во првиот квартал од 2013 година во PDF формат Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во првиот квартал од 2013 година во DOCX формат
Извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за вториот квартал од 2012 година 18/6/2013 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за вториот квартал од 2012 година Извештај за развоја на пазарот за развој на пазарот на електронски комуникации Q2 2012 Поврзани тагови: анализа на пазар, Квартален извештај
Годишен Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации за 2012 година 5/6/2013 Објавено во: Годишни извештаи за анализа на пазар Годишен Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации за 2012 година во PDF формат Годишен Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации за 2012 година во DOCX формат Поврзани тагови: 2012, анализа на пазар, годишен извештај
Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во четвртиот квартал од 2012 година 23/4/2013 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Агенцијата за електронски комуникации го објави Извештајот за развој на пазарот на електронски комуникации во четвртиот квартал од 2012 година. Извештај за развој на пазарот Q4 2012 година Поврзани тагови: анализа на пазар, Квартален извештај
Извештај од испитување на јавно мислење во однос на пазарот за електронски комуникации во РМ – резиденцијални корисници 17/4/2013 Објавено во: Испитување на јавно мислење   Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации објавува Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ за резиденцијални корисници – февруари 2013 година.     Извештај од испитување на јавно мислење во однос на пазарот за електронски комуникации во РМ – резиденцијални корисници Поврзани тагови: анализа на […]
Годишен извештај за работа на АЕК во 2012 година со ревизорски извештај 7/2/2013 Објавено во: Годишни извештаи за работа на АЕК 20130207_Godisen_izvestaj_na_aek_za_2012_so_revizorski_izvestaj.pdf Поврзани тагови: АЕК, годишен, извештај, ревизорски извештај
Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во третиот квартал од 2012 година 18/1/2013 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во третиот квартал од 2012 Поврзани тагови: анализа на пазар, Квартален извештај
Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ-деловни корисници 13/12/2012 Објавено во: Испитување на јавно мислење Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации објавува Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ за деловни корисници за Октомври 2012. Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ – деловни корисници Поврзани тагови: деловни корисници, извештај, испитување, јавно мислење, […]
Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2012 година 30/7/2012 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Агенцијата за електронски комуникации го објави Извештајот за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2012 година: Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2012 година Поврзани тагови: анализа на пазар, Квартален извештај
Cullen International- Enlargement Countries Monitoring Report 2 – 07/2012 30/7/2012 Објавено во: Извештаи од Cullen international 20120730_Cullen Int Report 2- july-2012 (2.76 MB 2012-07-30)  20120730_Cullen Int Annex 1 Report 2- july-2012 (4.96 MB 2012-07-30)  20120730_Cullen Int Annex 2 Report 2- july-2012 (535.59 kB 2012-07-30)
Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за 2011 година 12/6/2012 Објавено во: Годишни извештаи за анализа на пазар Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за 2011 година Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за 2011 година во PDF
Извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во четвртиот квартал од 2011 година 28/3/2012 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за 4-ти квартал 2011 Поврзани тагови: 2011, анализа на пазар, Квартален извештај
Испитување на јавното мислење на крајните корисници за услугите понудени на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија – Февруари 2012 12/3/2012 Објавено во: Испитување на јавно мислење  20120312_Испитување на јавното мислење на крајните корисници за услугите понудени на пазарот во РМ (4.08 MB 2012-03-12 ) Испитување на јавното мислење на крајните корисници за услугите понудени на пазарот во РМ Поврзани тагови: 2012, извештај, испитување, јавно мислење
Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во третиот квартал од 2011 година 17/1/2012 Објавено во: Квартални извештаи за анализа на пазар Извештај за развој на пазарот за Q3 2011 Поврзани тагови: 2011, анализа на пазар, Квартален извештај
Cullen International- Enlargement Countries Monitoring Report 1 – 11/2011 19/12/2011 Објавено во: Извештаи од Cullen international Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации гo објави Извештајот од Cullen international од Ноември 2011 година:  20111219_Cullen Int Report-1-november-2011 (2.55 MB 2011-12-19) Cullen Int-Annex-2-november-2011 Cullen Int-Annex-1-november-2011
Испитување на јавното мислење на крајните корисници за услугите понудени на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија – Септември 2011 29/11/2011 Објавено во: Испитување на јавно мислење Агенцијата за електронски комуникации го објавува Извештајот од испитување на јавното мислење на крајните корисници за услугите понудени на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија што се реализираше во Септември 2011.   Испитување на јавното мислење на крајните корисници за услугите понудени на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија – Септември 2011
Cullen – Enlargement Countries Monitoring Report 4 23/6/2011 Објавено во: Извештаи од Cullen international Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации гo објави Извештајот од Cullen international од Декември 2010:   Enlargement Countries Monitoring Report 4 – December 2010 Enlargement Countries Monitoring Report 4 Annex – December 2010
Cullen Report 1 2005 23/6/2011 Објавено во: Извештаи од Cullen international Cullen Report 1 2005
Cullen Report 2 2006 23/6/2011 Објавено во: Извештаи од Cullen international Cullen Report 2 2006
Cullen Report 3 2007 23/6/2011 Објавено во: Извештаи од Cullen international Cullen Report 3 2007
Cullen Report 4 2007 23/6/2011 Објавено во: Извештаи од Cullen international Cullen Report 4 2007
Cullen Report 1 2008 23/6/2011 Објавено во: Извештаи од Cullen international Cullen Report 1 2008
Испитување на јавното мислење на крајните корисници за услугите понудени на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија 23/9/2009 Објавено во: Испитување на јавно мислење Извештај од испитувањето на јавното мислење на крајните корисници за услугите понудени на пазарот