Select Page

Објава на коментари во врска со Нацрт Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите

Во врска со објавената Јавна расправа на ден 05.11.2014 година за Нацрт Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и...

Финална анализа на пазарот за пристап до јавна електронска комуникациска мрежа за резиденцијални и деловни корисници и Решение за наметнување на регулаторни обврски

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува следните документи: финална анализа на пазарот за пристап до јавна електронска комуникациска мрежа за резиденцијални и деловни корисници и Решение за наметнување на регулаторни обврски Повеќе во Анализа на пазар ->...

Анализа на големопродажен пазар за услуги со широк опсег и Решение за наметнување на регулаторни обврски

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува следните документи: Анализа на големопродажен пазар за услуги со широк опсег и Решение за наметнување на регулаторни обврски. Повеќе во Анализа на пазар -> Преглед на анализи -> Големопродажба -> Пазар 8 Финален...

Решение со кое се определува Македонски Телеком АД Скопје за оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на мало – Пазар бр.1 Пристап до јавна електронска комуникациска мрежа на фиксна локација

Решение со кое се определува Македонски Телеком АД Скопје за оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на мало – Пазар бр.1 Пристап до јавна електронска комуникациска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и...

Втор јавен состанок на АЕК за 2014 година

23.12.2014, Скопје. Во просториите на Агенцијата за електронски комуникации се одржа вториот јавен состанок за 2014 година. Главни теми на состанокот беа состојбата на пазарот за електронски комуникации, промена во регулативата на АЕК и предизвиците во планирањето на...