Select Page
АЕК ја објави Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулација бр.0307-1276/2 од 07.05.2014 година.
Одлука за изменување на Одлуката за утврдување релевантни пазари што се подложни на претходна регулација

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 06/05/2014
Важечки пропис: 1