Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по предлог:

Правилник за именување и дополнување на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 22.06.2022 до 21.07.2022 до 12:00 часот на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации, ул. Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје

или по електронски пат на следнава адреса:

vasil.gjatovski@aec.mkДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 22/06/2022
Крај на јавна расправа: 21/07/2022
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје или електронски на следнава адреса: vasil.gjatovski@aec.mk