Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по:

Предлог Правилник за изменување и дополнување на правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникакициски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ги објавува Агенцијата за електронски комуникации.

Се повикуваат сите заинтересирани страни да ги достават своите коментари по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 02.12.2021 до 03.01.2022 година,  на следните e-mail адреси:

dusko.ivanov@aec.mk

valentin.gjurovski@aec.mk

vlatko.spirkovski@aec.mk

Одговор на коментари од А1 МакедонијаДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 02/12/2021
Крај на јавна расправа: 03/01/2022
Адреса за достава на коментари и мислења: електронски на наведените e-mail адреси