Select Page
Агенцијата за електронски комуникации согласно Годишната програма за работа за 2014 година отпочна со анализа на релевантниот големопродажен пазар 12 дефиниран согласно Одлуката за утврдување на релевантните пазари што се подложни на претходна регулација број 02-5015/1 од 23.09.2010 година и Одлуката за дополнување на Одлуката од 3 Март 2011 годинa и тоа:
Пазар 12 –    Услуги за завршување на повик во јавна мобилна комуникациска мрежаПоврзани вести:

More posts: анализа на пазар пазар 12