Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 82 став (6) од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по “Нацрт документ за анализа на Пазар 2–јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници  “.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 24.04.2015 год. на следната адреса:

Адреса за достава на коментари и мислења:
Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје                        
или
по електронски пат на следниве адреси:
mirjana.bolinovska@aec.mkbiljana.tosevska@aec.mk
Нацрт документ за анализа на Пазар 2–јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни кориснициДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 25/03/2015
Крај на јавна расправа: 24/04/2015
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје                         
или
по електронски пат на следниве адреси:
mirjana.bolinovska@aec.mkbiljana.tosevska@aec.mk